Winkelmandje 0

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn ook hier te downloaden als pdf.

  1 - Definities

   In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

   • Leverancier: MegaMooi is onderdeel van MegaMooi B.V., KvK 71327096 statutair gevestigd te Apeldoorn;
   • BTW-nummer: NL858671475B01
   • Afnemer: de wederpartij van Leverancier bij een Overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
   • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
   • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;

    

    2 - Toepasselijkheid

     1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen.
     2. Door het plaatsen van een order, aanvaardt de Afnemer de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
     3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Leverancier van de hand gewezen.
     4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Leverancier. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.
     5. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan, dan wel wordt de betrokken bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling waarop wel een beroep kan worden gedaan met qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis.
     6. De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

      

      3 - Aanbod, aanvaarding en orders

       1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook, door of namens Leverancier gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
       2. Aanbiedingen en toezeggingen van door Leverancier ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
       3. Het staat Leverancier volledig vrij om zonder opgaaf van redenen orders van een Afnemer niet te accepteren. Het weigeren van een order door Leverancier geeft nimmer enig recht tot (schade)vergoeding.
       4. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Leverancier de Overeenkomst uitvoert.
       5. Afnemer stemt er mee in dat Leverancier (een deel van) een Overeenkomst door derden laat uitvoeren.

        

        4 - Levering, overgang risico en reclame

         1. Leverancier heeft het recht om in gedeelten te leveren.
         2. Wijzigingen van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komen voor risico van Afnemer.
         3. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval, tijdsverloop en/of weersinvloeden.
         4. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan afbeeldingen op de website van Leverancier. 
         5. Het recht van reclame vervalt voorts indien Afnemer indien de Goederen in gebruik zijn genomen, zijn verwerkt en/of bewerkt.

          

         5 - Herroepingsrecht

         Bij levering van producten:

          1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
          2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
          3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
          4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

         Bij levering van diensten:

          1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
          2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

          

         6 - Kosten in geval van herroeping

          1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
          2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

          

          7- Leveringstermijnen

         1. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
         2. In geval van niet-tijdige levering is Leverancier eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl Afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
         3. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Leverancier in overleg treden met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de Overeenkomst.
         4. Afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen.
         5. Eventuele door Leverancier te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde Goederen.

          

          8 - Eigendomsvoorbehoud

           1. Leverancier behoudt zich de eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn alle door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Leverancier geleverde of te leveren Goederen.

            

            9 - Garantie

             1. Leverancier geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed.

              

              10 - Aansprakelijkheid

               1. In geval van gebrekkigheid van geleverde Goederen, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bepaalde in artikel 4 van deze Voorwaarden.
               2. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, sluit Leverancier iedere aansprakelijkheid uit.
               3. Leverancier sluit aansprakelijkheid uit voor schade, welke ontstaat in verband met door Leverancier (of door Leverancier ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot), ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen.
               4. In geen geval is Leverancier gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch te allen tijde beperkt tot een maximum van € 10.000,-.
               5. Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Leverancier ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Leverancier.
               6. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer vervalt na verloop van 1 maand nadat de Goederen aan Afnemer zijn geleverd.
               7. Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Leverancier, die de normale uitvoering van de Overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Leverancier kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Leverancier ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Leverancier kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Leverancier had moeten leveren.
               8. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmacht situatie 1 maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

                

                11 - Intellectuele eigendom

                 1. Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen, recepten, merknamen, concepten, url domeinnamen etc, die door Leverancier aan Afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Leverancier. Afnemer is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.
                 2. Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan Afnemer bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, dan wel daarin inzage te verstrekken en zal deze bescheiden op eerste verzoek van Leverancier onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
                 3. In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden – waaronder uitdrukkelijk bedoeld tekeningen, bestekken, offertes, ontwerpen, etc. – is Afnemer gehouden om Leverancier alle schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende bescheiden.

                  

                  12 - Artikel 14 - Klachtenregeling

                   1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
                   2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
                   3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
                   4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
                   5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
                   6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
                   7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

                    

                    13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

                     1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
                     2. De bevoegde rechterlijke instantie in het arrondissement waar de Leverancier statutair is gevestigd is exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Leverancier en Afnemer.